Privacyverklaring 

PRIVACYVERKLARING


Aalmans Counselling, in deze Privacyverklaring genoemd, respecteert de privacy van al haar klanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor uitvoering van de werkzaamheden zoals in de behandelovereenkomst beschreven.
Wij zullen uw gegevens nooit zonder uw toestemming voor andere doeleinden gebruiken.
Door ons eventueel ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren, uitgezonderd de wettelijke verplichting in het kader van wet- en regelgeving.
Aalmans Counselling gebruikt de gegevens van haar klanten op de volgende wijze:
● Wij vragen u voor aanvang van het counsellingtraject, een intakeformulier in te vullen voor het in kaart brengen van de hulpvraag.
● Indien u aangeeft het traject aan te willen gaan vragen wij u een Behandelingsovereenkomst te ondertekenen waarin u kunt aangeven of u toestemming geeft voor:
   - het al dan niet opvragen van informatie of het plegen van overleg bij artsen/specialisten waar u eerder in behandeling was;
   - het al dan niet akkoord gaan met het feit dat de behandelaar overleg pleegt met collega's. Dit zal altijd anoniem gebeuren en zonder vermelding van personalia;
   - het al dan niet noteren, verwerken en opslaan van relevante gegevens m.b.t. de hulpvraag/therapie.
● Wij bewaren alle gegevens conform de regels van de bewaarplicht. Dat is in de meeste gevallen voor u 20 jaar.


Aalmans Counselling en beveiligingsmaatregelen
• Wij slaan de fysieke gegevens op in afsluitbare kasten;
• Wij slaan de elektronisch bewaarde bestanden op in een beveiligde ICT-omgeving;
• Wij voeren de oude gegevens na de bewaarplicht op beveiligde wijze af.


Technische beveiligingsmaatregelen
• Up to date virusscan;
• Beveiligde USB-sticks;
• Unieke inlogcode en wachtwoord (regelmatig aanpassen);
• Geen onbeveiligde externe harde schijven;
• Geen onbeveiligde back-ups maken;
• Geen documenten op privé laptop opslaan;
• Versleutelde website.

 

Organisatorische beveiligingsmaatregelen
• Clean desk policy;
• Laptop niet onbemand achterlaten;
• Laptop nooit achterlaten in de auto;
• Privacy screens medewerkers;
• Oude documenten op juiste manier vernietigen;
• Zorgvuldig gebruik van USB-sticks;
• Geen onbeveiligd e-mailverkeer.


Aalmans Counselling en datalekken
Een datalek is een beveiligingsincident waarbij Persoonsgegevens mogelijk verloren zijn gegaan of onbedoeld toegankelijk waren voor derden. Het gaat om gegevens die te koppelen zijn aan deze personen, zoals (maar niet beperkt tot) namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, financiële gegevens of identificerende gegevens van computers of telefoons. Hieronder vindt U een aantal voorbeelden van beveiligingsincidenten die moeten worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
- De website met logingegevens is gehackt of is toegankelijk voor derden.
- Verlies van een laptop of USB-stick met persoonsgegevens.
- Brieven of e-mails worden naar een verkeerd adres gestuurd.
- Een aanval van een hacker op het ICT-systeem.
- Een verloren of gestolen telefoon waar persoonsgegevens op aanwezig zijn.


Te nemen acties:
Als wij op basis van bovenstaande niet zeker weten of er sprake is van een beveiligingsincident, stellen we ons in ieder geval alvast de volgende vragen als hulpmiddel:
- Is er een technisch of fysiek beveiligingsprobleem?
- Gaat het probleem over de beveiliging van Persoonsgegevens? Ook IP-adressen, telefoonnummers of identificerende gegevens, bijvoorbeeld van hardware, kunnen hieronder
  vallen.
- Gaat het om gevoelige gegevens zoals informatie over iemands financiële situatie, zoals gegevens waar identiteitsfraude mee kan worden gepleegd, zoals een
   burgerservicenummer.
- Zijn er grote hoeveelheden persoonsgegevens onbedoeld toegankelijk geworden voor derden?
- Worden de persoonsgegevens beheerd door een leverancier?
In geval van een data lek zullen wij u en de autoriteit persoonsgegeven informeren op de voorgeschreven wijze.

Indien u nog vragen mocht hebben over de privacyverklaring van Aalmans Counselling , dan kunt u contact met ons opnemen via 06 44565070 of via de mail info@aalmans.nl.
Wij helpen u graag verder in het geval u informatie wilt hebben over het gebruik van uw gegevens of wanneer u deze wilt wijzigen.

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb